Bases

1. Pot participar a la convocatòria l’alumnat de 2n de batxillerat escolaritzat a Caldes de Montbui que hagi presentat, en el curs actual, el seu treball de recerca, així com també, l’alumnat empadronat a Caldes de Montbui i que hagi presentat, en el curs actual, el seu treball de recerca en un centre educatiu fora del municipi.

2. Els treballs de recerca que es presentin hauran d'indicar a quina modalitat de premi opten, només se’n pot triar una de les que es presenten a continuació:
  • Premi Caldes de Montbui: la temàtica del treball ha d'estar relacionada amb el municipi de Caldes de Montbui.
  • Premi als treballs de pacifisme, solidaritat i ecologisme (Col·laboren en el Jurat membres de la Taula de Cooperació, Solidaritat i Drets humans)
  • Premi als treballs sobre la llibertat dels pobles (Col·laboren en el Jurat les entitats de l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural del Vallès Nord - Cingles de Bertí)
  • Premi als treballs de l'àmbit científic i tecnològic
  • Premi als treballs de l'àmbit social i humanístic
3. Els treballs han de ser originals i inèdits. Només s’acceptaran treballs amb una puntuació mínima de 9 punts.

4. El treball ha de ser en català i l’extensió és lliure. S'ha de presentar en format PDF a l’adreça de correu electrònic joventut@caldesdemontbui.cat, acompanyat d’un certificat del centre d’educació secundària amb la nota obtinguda del treball i d'una sinopsi d'un màxim de tres pàgines, on consti els objectius, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca.

A més, caldrà adjuntar-hi un formulari amb la modalitat del premi a la qual opta, la identificació de l'autor/a (nom, adreça, DNI, telèfon i adreça electrònica), la fotocopia del DNI, la identificació del director/a o coordinador/a de batxillerat del centre i el nom, l’adreça i el telèfon del centre on s'ha cursat el batxillerat.

5. El termini per a presentar els treballs comprèn el període del 2 al 31 de maig de 2017.

6. La dotació dels premis és de:
  • 300,00 euros per al millor treball en temàtica del municipi de Caldes de Montbui
  • 200,00 euros per al millor treball de l'àmbit del pacifisme, la solidaritat i l’ecologisme
  • 200,00 euros per al millor treball de l'àmbit de la llibertat dels pobles
  • 200,00 euros per al millor treball de l'àmbit científic i tecnològic
  • 200,00 euros per al millor treball de l'àmbit social i humanístic
Aquests imports se'ls aplica la retenció d'IRPF vigent i el pagament es farà segons la disponibilitat de l'Àrea de Serveis Econòmics de l'Ajuntament de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i a càrrec de l’aplicació pressupostària número 47 3260 48000 del pressupost municipal de 2017.

7. Els treballs guanyadors quedaran en possessió de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, que en podrà fer difusió pels mitjans que cregui oportuns.

8. El Jurat estarà format per:

Presidència: l’alcalde o la persona a qui delegui; les vocalies: els regidors/es d’Educació, de Cooperació i de Joventut, la tècnica d’Educació, el tècnic de Joventut, un membre de la Taula de Cooperació, solidaritat i Drets Humans, un membre de l’ANC, un membre de l’Òmnium cultural Vallès Nord – Cingles del Bertí i, si s’escau, un/a especialista en l’àmbit científic i un/a especialista en la branca social i humanista, i la secretaria: personal administratiu designat per l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

El jurat pot declarar el premi desert. El seu veredicte és inapel·lable.

9. El lliurament dels premis es farà en un acte públic a la Sala de Plens de l'Ajuntament  durant el primer trimestre del nou curs escolar.
 
10.La propietat intel·lectual del treball pertany a l'autor/a. No obstant això, l'autor/a cedeix els drets de difusió i de publicació a l'Ajuntament de Caldes de Montbui perquè pugui publicar el treball premiat si ho considera oportú. En tot cas, si es publica, sigui qui sigui qui ho faci, s'haurà de fer constar que va rebre el premi atorgat per l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

11. Correspon a la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament elevar qualsevol resolució a la Junta de Govern Local, que tindrà la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui presentar amb relació a la interpretació de les bases, així com també de modificar-les.

12. La presentació dels treballs als Premis de Treballs de Recerca de l'Ajuntament de Caldes de Montbui comporta l'acceptació expressa de les condicions establertes en aquestes bases per part dels autors/es. 
______________________________________

Bases del PREMI DE CALDES DE MONTBUI per descarregar en pdf (aquí)